skip to Main Content

Artikel 1: toepassingsgebied

De huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes, contracten en andere van ons uitgaande correspondentie, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de mede contractant, zijn de huidige algemene voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.
Gelet op het gebruik in de sector worden mondelinge bestellingen bewezen door de uitvoering ervan.
Onze offertes en bevestigingen gelden uitsluitend voor de goederen, die daarin uitdrukkelijk staan beschreven.
Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst door de koper, geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 30% op de totale verkoopprijs. Wij behouden ons het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.
Alle overeenkomsten komen tot stand op onze maatschappelijke zetel.

Artikel 3: levering

Onze termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Vertragingen in de levering kan nooit aanleiding geven tot welke schadevergoeding ook, noch aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst. Evenmin zullen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de laattijdige levering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de klant.

Artikel 4: aansprakelijkheid

Voor schade veroorzaakt door niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijke uitvoering van onze verplichtingen, is onze firma slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
In geval van vastgestelde verantwoordelijkheid in onze hoofde, is de verantwoordelijkheid evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van de goederen met uitsluiting van alle andere vergoedingen.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud – overdracht risico

De goederen worden slechts geleverd en in eigendom overgedragen na volledige betaling van de prijs.
Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, is de klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.
Het risico van tenietgaan van de verkochte goederen gaat over bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6: prijs en betaling

Onze prijzen zijn exclusief BTW
Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 euro.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldvernieuwing in. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper/opdrachtgever.
Betalingen worden steeds eerst aangerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en vervolgens op de hoofdsom of kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen, te beginnen met het hoogste rentesaldo.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
Compensatie is niet toegelaten, tenzij schriftelijke voorafgaande toestemming onzerzijds.
Het is ons toegelaten te allen tijde onze vorderingen over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

Artikel 7: klachten

Indien de geleverde goederen niet conform zijn met het bestelde of indien ze zichtbare gebreken vertonen, dient hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding te worden gemaakt bij de levering op de leveringsbon of de vervoerstitel.
Zichtbare gebreken en niet conforme leveringen worden gedekt door de aanvaarding.
In ontvangst name van de goederen zonder enig voorbehoud wordt daarbij uitdrukkelijk geacht een aanvaarding der goederen in te houden, ongeacht of de klant de mogelijkheid tot controle heeft gehad of hiervan geen gebruik heeft genomen.
Elke aangestelde van de klant wordt geacht afdoende bevoegd te zijn tot het ondertekenen van leveringsbons, facturen en/of andere documenten.
Dezelfde regeling geldt wanneer de goederen in ontvangst worden genomen zonder voorbehoud door de vervoerder.
De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring voor daden uitgaande van derden.
Verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na kennisname van de gebreken, schriftelijk en aangetekend ter kennis te worden gebracht van de verkoper.
Een geformuleerde klacht geeft in ieder geval niet het recht aan de koper om zijn betalingsverbintenis op te schorten.

Artikel 8: overmacht

Gevallen van overmacht, en om welke reden ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de firma’s waarbij wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door onze leveranciers , stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoerverplichtingen geheel of gedeeltelijke en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten.

Artikel 9: uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd het recht op uitvoering in natura, en onverminderd het recht voor om onze eigen verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, behouden wij onze het recht voor om de gesloten overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper wegens wanprestatie, zoals bijvoorbeeld het niet betalen van de koper van één factuur op de vervaldag, indien de klant zich in staat van faillissement bevindt of zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, in geval van vereffening of ontbinding van de vennootschap van de klant,…

Artikel 10: toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen d.d. 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel of een andere bevoegde rechtbank naar onze keuze.

Artikel 11: Gegevens

De ingevulde en doorgegeven gegevens, zoals het e-mailadres, kunnen gebruikt worden om te klant te contacteren, of op de hoogte te houden voor promotionele doeleinden.

Back To Top
WhatsApp chat